Suplusranna ja paadikanali Keskkonnamõjude hindamine

Käesoleva projekti raames on kavas koostada Kivilõppe puhkeala suplusala ja paadikanali Keskonnamõju hindamine (KMH).
Keskkonnamõju hindamine hõlmab peamiselt suplusala/ujumisranda ja paadikanalit (slipp, paadisild) ja nende juurde kuuluvate muulide teemat.

KMH käsitleb nii tegevusega kaasnevaid kui ka hilisemaid küsimusi, mis kaasnevad ala kasutamisega. Analüüsib reaalseid alternatiive ja annab vajadusel soovitusi võimalike mõjude leevendamiseks Natura2000 alal. Tegevustes vaadatakse läbi ka muude paikkonna keskkonna – ja sotsiaalse majanduslikke aspektidega. KMH viiakse läbi, kasutades olemasolevaid uuringuandmeid ja analoogiaid.
Projekti elluviimise vajalikku tuleneb sellest, et veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 kuupmeetrit või muusse veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 kuupmeetrit on olulise keskkonnamõjuga tegevus, mida nõuab Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

Nimetatud tegevus toetab ka kohaliku tegevusgrupi strateegia vastava meetme eesmärke, sest tegemist on intensiivse turismi infrastruktuuri arendamise toetamisega võrtsjärvel ja selle lähiümbruses.

Antud objektil on läbi viidud detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine ning käimas on suplusranna ja paadikanali ehitusprojekti koostamine.
Kvilõppe KMH avalik arutelu
Kivilõppe suplusala ja paadikanali projekteerimise KMH aruande eelnõu

Kivilõppe KMH programm