Leader - Võrtsjärve Ühendus

MTÜ Võrtsjärve Ühendus on asutatud 19. aprillil 2006.a. ning registrisse kantud 23. mail 2006.a. MTÜ asutajaliikmeteks on 8 omavalitsust (Kõo, Saarepeedi, Viiratsi, Kolga-Jaani, Tarvastu vald ja Võhma linn Viljandimaalt ning Rannu ja Rõngu vald Tartumaalt) ning iga omavalitsuse territooriumil tegutsev üks ettevõtja ja üks mittetulundusühing. Moodustatud mittetulundusühingu eesmärgiks on ühise tegevuspiirkonna, mis moodustub ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega Võrtsjärve läheduses asuvate omavalitsuste territooriumist, arendamine läbi kohaliku initsiatiivi, tuginedes kolme sektori – avaliku, era- ja mittetulundusliku – partnerlusele ja koostööle. LEADER STRATEEGIA – on KIHILINE (TASANDILINE):MTÜ Võrtsjärve Ühendus strateegia aastateks 2008 – 2013 sõnastab või nimetab strateegia visiooni, kuus prioriteetset valdkonda või valdkondlikku prioriteeti ning kuus peaeesmärki. VISIOON: Kohaliku tegevusgrupi MTÜ Võrtsjärve Ühendus tegevuspiirkond on geograafiline ala Võrtsjärve mõjupiirkonnas, vahetus ja kaugemas naabruses - kus on hea elada, töötada ja puhata - kus ollakse, kuhu tullakse ning kuhu jäädakse või tullakse taas - kus inimeste töö ning loodus- ja kultuuriressursside heaperemeheliku kasutamise sümbioosis on arenenud elukeskkond ja turism, ettevõtlus ja tootmine ning on tööd või kerge minna tööle lähinaabrusse - kus on suudetud hoida ja kaitsta kordumatut ja unikaalset loodust, ning kus elanike arv on stabiilne ja inimesed naljalt ei lahku. MTÜ Võrtsjärve Ühendus arengu, arendustegevuse ja strateegia aastateks 2008 – 2013 prioriteetseteks valdkondadeks või valdkondlikeks prioriteetideks on:1) Kogukonnad – ning nende tugevdamine ja arendamine 2) Elukeskkond – ning selle mitmekesistamine ja atraktiivsuse tõstmine 3) Turism ja selle tugistruktuur 4) Ettevõtlus –, eeskätt innovatiivne ja alternatiivne ettevõtlus 5) Infrastruktuur ja selle tugivõrgud 6) Piirkonna konkurentsivõime ja identiteet. Mittetulundusühingu Võrtsjärve Ühendus kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsused MTÜ juhtimiseks, mis ei ole põhikirjaga või seadusega antud juhatuse pädevusse. Lisainfo ühenduse tegevuste kohta www.vortsjarveyhendus.ee/